Trichomonas Vaginalis / Candida

  • Trichomonas vaginalis &Candida

    Trichomonas vaginalis & Candida

    ການທົດສອບຢ່າງໄວວາຂອງຕົວຢ່າງເຂັ້ມງວດຂອງການໃຊ້ສານທີ່ເຂັ້ມແຂງຂອງສານ Trichomonas vaginalis / candida albicans antigens ຈາກການບວມຂອງຊ່ອງຄອດ. ຜົນປະໂຫຍດໄວພຽງແຕ່ 10 ນາທີທີ່ຕ້ອງການ. ປະຫຍັດເວລາແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການທົດສອບ 1 ຄັ້ງ ສຳ ລັບສອງພະຍາດທີ່ມີບາດແຜໃຫຍ່. ການຊອກຄົ້ນຫາພ້ອມໆກັນແຕກຕ່າງກັນສອງພະຍາດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ຜູ້ທີ່ໃຊ້ເປັນມິດແລະດູແລສຸຂະພາບທຸກຢ່າງ. ການເກັບຮັກສາອຸນຫະພູມໃນຫ້ອງສະເພາະ ...